Current Articles Categories Search Syndication

Introduction Exhibition


Een schat die nog ontdekt moet worden.

Een stad die nog ontdekt moet worden. Door iedereen die eigenlijk nog onbekend is met Dordrecht, of Dordt zo u wilt. Anno 1220. Maar misschien eigenlijk ook wel door iedereen die de stad wel kent. Er woont en werkt. En die in de alledaagse vaart van het leven voorbijgaat aan wat er al is en wat er nog zou kunnen zijn.
Beleidmakers maken beleid en doen dat vaak alleen met woorden.
Die woorden worden teksten. Die op hun beurt weer nota’s en rapporten worden.
Gebaseerd op gegevens, statistieken, tabellen en onderzoek. Omvangrijke studies, waar het eigenlijk nog maar aan één ding ontbreekt: verbeeldingskracht. De vaak visuele prikkel die in een oogopslag de potentie van iets laat zien, die de harten sneller doet kloppen en die ons doet afvragen ‘hoe kan het dat we daar niet eerder aan hebben gedacht’.

Van binnenuit is dat vrij lastig te organiseren: teveel belangen, vooringenomen standpunten, historische beladenheid, noem maar op.
Van buitenaf is dat makkelijker: de onbevangen blik, de neutrale positie, de nieuwe energie. Maar hier ligt vervolgens het gevaar op de hoek van te weinig kennis en kaders, van teveel l’art pour l’art en van innovatie zonder besef van implementatie.

Design is een discipline die informatie van binnen en inspiratie van buiten met elkaar samenbrengt. Designers verbinden linker- en rechter hersenhelft automatisch met elkaar: ratio en emotie, analyse en creatie, lineair en organisch. Het was dan ook geen onlogische gedachte van de gemeente Dordrecht om de Design Academy Eindhoven te vragen om mee te denken over citybranding. Met cityconcepting als gevolg natuurlijk. Want voor je iets wil vermarkten, moet je weten wat je wil vermarkten. Een samenwerking en uitdaging die de afdeling Markt van de Design Academy graag aanging.

Omdat het de studenten de mogelijkheid gaf om buiten de stadsmuren van hun opleiding te kijken en vorm te geven aan de reële, relevante en soms complexe vraag van een opdrachtgever. Een noodzakelijke praktijkervaring voor jonge mensen die zich straks staande moeten houden in een weliswaar groeiende, maar uiterst competitieve arbeidsmarkt.

Met als bijkomende effect natuurlijk dat het de medewerkers van de gemeente de mogelijkheid gaf om over de waterkering van hun beroep te kijken en gepassioneerd te raken door de gedreven, getalenteerde en vaak vernieuwende ideeën van een opdrachtnemer. Een noodzakelijke praktijkervaring voor iets oudere mensen die zich staande moeten houden in een ietwat krimpende, maar vooralsnog veilige arbeidsmarkt.

Het vermogen van de creatieve industrie in de richting de rest van de samenleving - bedrijfsleven, overheid, wetenschap - om naast culturele ook sociale én economische waarde toe te voegen, is over het geheel genomen evenzeer nog ‘ a treasure yet to be discovered’.

De Design Academy Eindhoven prijst zich dan ook gelukkig met vrienden als Dordrecht die het aandurven om mee te helpen om die kracht in zijn vroegste vorm, namelijk al tijdens de opleiding, bloot te leggen.

Walter Amerika
Hoofd Markt (Design en Economie)
Design Academy EindhovenHet project Dordrecht City of Water


Help ons om het thema ‘Dordrecht Waterstad’ meer inhoud te geven, dat is de opdracht waarmee de eerste groep derdejaars studenten ‘Markt’ van Design Academy Eindhoven aan de slag is gegaan. In enkele weken tijd onderzoeken deze studenten de stad en vlak voor de zomervakantie van 2007 presenteren zij een scala aan ideeën; van voorstellen voor producten tot concepten voor stadspromotie.
Zij leggen de vraag voor: Is Dordrecht echt een Waterstad?
Of zijn er heel andere kwaliteiten die Dordrecht meer zou moeten waarderen en uitdragen?
En er is een duidelijke boodschap: Jullie hebben zo’n prachtige stad! Er zijn zoveel kwaliteiten en kansen!
Twijfel niet, maar kies gewoon en ga er voor!
Na de zomervakantie, wordt het project overgenomen door een nieuwe groep derdejaarsstudenten. Zij hebben meer tijd om zich in de opgave te verdiepen. Op dat moment werkt de gemeente aan een strategie voor citymarketing. Die strategiewordt opgebouwd rond de kernbegrippen ‘Water’, ‘Historie’
en ‘Vernieuwing’, de kernkwaliteiten van de stad.
Met deze ingang én met hun eigen beeld van Dordrecht gaan deze studenten aan de slag met de opgave. Nieuwe visies worden ontwikkeld. De invulling wordt verbreed: van ideeën
voor Dordrecht Waterstad naar een samenhangende visie op de positionering van Dordrecht en het concept voor citymarketing dat daarbij hoort.

Dit levert 11 voorstellen op. 11 visies op de kwaliteiten van de stad, de manier waarop deze zichtbaar kunnen worden gemaakt en kunnen worden uitgedragen.
De 11 presentaties zijn een bron van inspiratie, niet alleen voor citymarketeers maar voor iedereen die werkt aan Dordrecht.Oordeelt u zelf en geniet!

Gemeente Dordrecht > saskia van WalwijkHet merk Dordrecht | van concept denken naar idee


De 3e jaars studenten van Design Academy Eindhoven van de kompasrichting Markt kregen van Dordrecht de vraag om ideeën te bedenken die de kwaliteiten van de stad Dordrecht versterken. ‘Water’, ‘historie’ en ‘innovatie’ werden door de gemeente Dordrecht aangedragen als centrale waarden voor verdere ontwikkeling van ideeën.

Binnen Markt3, staan we voor een sterke inhoudelijke benadering van een vraagstuk. Bij complexe identiteitsvraagstukken moet er vanuit een samenhangende visie gewerkt worden naar concrete invulling van die vraag.
Een samenhang die je kunt bereiken door alle concrete ideeën vanuit één gedachte: een CONCEPT te bedenken. Pas dan zul je synergie bereiken en zullen de diverse ideeën elkaar versterken.
Vandaar dat we als docenten de uitdaging aan zijn gegaan om de studenten deze aanpak te leren. Dat betekent dus niet meteen ideeën bedenken, maar op een hoger niveau toewerken naar een centrale gedachte, gebaseerd op de
kwaliteiten die Dordrecht te bieden heeft: het merkconcept Dordrecht.
Voor de studenten geen makkelijke opgave daar ze altijd gestimuleerd worden voorwerpen te ontwerpen, maken, heel concreet met ideeën bezig te zijn. Het proces van het loslaten van eerste ingevingen, en -in meer formele zin- één gedachte definiëren. De hoge mate van abstractie zat met name ook in de gelaagdheid: tijdens het werken aan het concept, begrijpen of het genoeg reikwijdte heeft en het kan leiden tot de nodige inspiratie, om van daaruit concrete ideeën te bedenken.

De studenten laten behalve 11 goede concepten ook heel concreet zien waar deze toe kunnen leiden. Hiermee geeft elke groep Dordrecht een eenduidig merkconcept, waarop Dordrecht zelf door kan borduren. Dordrecht kan het concept stapsgewijs verder uitwerken en gefaseerd realiseren.
Een strategie voor de toekomst!

siang lan Go | rené van Binsbergen > markt3 DAE


Previous Page | Next Page