Current Articles Categories Search Syndication

Open Doordrecht

English text belowDordrecht, een rijke en historische stad in Nederland, maar relatief niet erg bekend. Hoe zou Dordrecht zich meer kunnen profileren om duidelijker op de kaart gezet te kunnen worden?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden hebben we Dordrecht onder de loep genomen en zoveel mogelijk objectief bekeken. Onze bevindingen zijn dat we Dordrecht een rijke stad vinden in opzichten van historie, architectuur, faciliteiten, gunstige ligging in de Randstad, nabijheid van de Biesbosch, rustige woonomgeving en een mooi centrum. Maar Dordrecht is een erg stille stad, waar weinig interactie tussen bewoners lijkt plaats te vinden. Ook lijken de inwoners de waarde van hun eigen stad niet te zien.Kunnen we Dordrecht dan zo op de kaart zetten door het een groots icoon te geven?
Wij denken van niet. Wij vinden dat Dordrecht alles in huis heeft om zich als stad duidelijk te profileren in Nederland. Om Dordrecht op de kaart te zetten als een rijke stad, moet de overtuiging juist vanuit de bewoners zelf komen. De inwoners maken Dordrecht tot wat het is.
Dordrecht, of wel haar inwoners, zouden zich veel meer open moeten stellen naar elkaar en naar buiten.
Zo is ons concept Open Doordrecht ontstaan. Open Doordrecht staat voor openheid, interactie, verbondenheid en saamhorigheid tussen de bewoners. Laat Dordrecht een voorbeeld zijn in Nederland door zich te onderscheiden in sociale verbondenheid, ontstaan vanuit de bewoners zelf.Als de inwoners de waarde van hun eigen stad in gaan zien, juist dan kan Dordrecht haar ware schoonheid tonen aan de buitenwereld.De drie ideeën van ons concept zijn erop gericht om Dordrecht open te stellen op verschillende schaalniveau’s.

1 Open deur schild, open stellen van bewoners individueel naar elkaar toe.


2 Dordrecht open en zichtbaar, openstellen van de stad als geheel.


3 Dordtse open stadspoort, Openstellen van de stad Dordrecht in een andere stad

English text

Open Doordrecht

Dordrecht, a rich and historic city in the Netherlands, but relatively unknown. How could Dordrecht profile itself more to get known more?
To answer this question we’ve tried to observe Dordrecht in an objective way. Our conclusions are that we see Dordrecht as a very rich city in terms of history, architecture, facilities, good location in the Randstad, closeness of the Biesbosch, pieceful living environment and a beautiful citycentre. But Dordrecht is a very quiet city, where little interaction between citizens seems to excist. It also appears the inhabitants don’t value the city so much.

Can we put Dordrecht more prominent on the map by giving it an icon?
We think not. We think Dordrecht has everything to stand out as a city in the Netherlands. To get Dordrecht on the map, the spirit should come from the inhabitants themselves. The inhabitants make Dordrecht the city it is.
Dordrecht, or the inhabitants, should be more open to eachother and to the outside world.
That’s how our concept Open Doordrecht was born. Open Doordrecht stands for openness, interaction, connection and solidarity between the inhabitants.Let Dordrecht be an example  for social interaction between the inhabitants, in the Netherlands. If the inhabitants see the values of their own city, only than Dordrecht can show it’s beauty to the outer world.


The three ideas that belong to our concept have the target to expose and open up Dordrecht in different levels of scale.

1 Open door shield, exposure of the inhabitants to eachother individually.

2 Dordrecht open and visible, exposure and opening the city as a whole.

3 Dord open citygate, exposing Dordrecht in another city.


Concept & ideas by
Menno Oosterhuis
Tim Notermans
Jesse Verboom
Samira Azdad

 

Previous Page | Next Page

COMMENTS